Príprava a realizácia projektov

1. EIA - zákon č. 24/2005 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Vypracovanie odborných posudkov, prípadne dokumentácie k navrhovanej činnosti podľa uvedeného zákona, a to v nasledovných odboroch a oblastiach činností, na ktoré majú pracovníci firmy odbornú spôsobilosť : environmentálne právo, odpadové hospodárstvo, geológia, baníctvo, stavby pre odpadové hospodárstvo.

2. IPKZ - zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

  • Odborné konzultácie, poradenstvo, príprava dokumentácie a vypracovanie žiadosti o vydanie integrovaného povolenia pre prevádzkovateľov zariadení, alebo činností, ktoré podliehajú uvedenému zákonu, pre oblasti, na ktoré majú pracovníci firmy odbornú spôsobilosť :
  • prevádzky na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov,
  • zariadenia na nakladanie s odpadovými olejmi,
  • prevádzky na spaľovanie komunálnych odpadov,
  • prevádzky na zneškodňovanie odpadov neklasifikovaných ako nebezpečné,
  • prevádzky na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie tiel zvierat a živočíšnych odpadov, skládky odpadov.

3. Iné aktivity

Príprava a realizácia enironmentálneho auditu firmy a preverenie plnenia požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov na úseku životného prostredia.

Naše pôsobenie

Odpadové hospodárstvo

Príprava a realizácia projektov

Lektorovanie odborných seminárov

Právo v životnom prostredí