Právo v životnom prostredí

  • Poradenstvo pri tvorbe legislatívnych návrhov (zákony, vyhlášky a iné predpisy) osobitne v oblasti odpadového hospodárstva vrátane obalov, ako aj v ďalších oblastiach ochrany životného prostredia.
  • Vypracovávanie analýz, štúdií a rešerší z oblasti práva životného prostredia na Slovensku a v Európskej únii.
  • Identifikácia všetkých právnych predpisov, pre konkrétnu spoločnosť, relevantných oblastí životného prostredia, z ktorých jej vyplývajú práva a povinnosti vrátane vytvorenia individuálneho harmonogramu plnenia jednotlivých povinností.
  • Vedenie a aktualizácia registra platných právnych predpisov z oblasti životného prostredia relevantného pre konkrétneho klienta s upozorňovaním na zmeny a ich súvislosti.
  • Odborné poradenstvo pri vybavovaní povolení podľa zákonov v oblasti životného prostredia.
  • Odborné poradenstvo pri riešení konaní o uložení pokút v oblasti životného prostredia.
  • Konzultácie pri riešení konkrétnych problémov z oblasti uplatňovania legislatívy životného prostredia, osobitne z oblasti odpadového hospodárstva, ochrany prírody a krajiny, priemyselných havárií, posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), prevencie a nápravy environmentálnych škôd, integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia (IPKZ).

 

Naše pôsobenie

Odpadové hospodárstvo

Príprava a realizácia projektov

Lektorovanie odborných seminárov

Právo v životnom prostredí