Ponúkame poradenské a konzultačné služby v oblasti tvorby a uplatňovania práva
životného prostredia a prioritne v oblasti odpadového hospodárstva.

Naše pôsobenie

Odpadové hospodárstvo

Príprava a realizácia projektov

Lektorovanie odborných seminárov

Právo v životnom prostredí

Seminár - 18.5.2022 - RVC Poprad

Aktuálne o odpadovom hospodárstve v podmienkach obce, mesta

Rozsah služieb

Aktuálne lektorovanie školení