Služby

Našu činnosť pre klienta zabezpečujeme ako komplexnú službu, s využitím dlhoročných bohatých skúseností interných ako aj externých pracovníkov. Naši spolupracovníci majú dlhoročné pracovné skúsenosti z nasledovných oblastiach:

 • nakladanie s odpadmi a obalmi
 • ochrana ovzdušia a vôd
 • posudzovanie, tvorba a presadzovanie legislatívy životného prostredia
 • posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie
 • integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania

Prioritne poskytujeme naše služieb v nasledovných oblastiach:

 • odpadové hospodárstvo 
 • nakladanie s obalmi a odpadmi z obalov
 • prevádzkové environmentálne audity
 • vzdelávanie v oblasti životného prostredia (lektorská činnosť)
 • odborné stanoviská k uplatňovaniu právnych predpisov životného prostredia
 • legislatívna činnosť prioritne v oblasti odpadového hospodárstva
 • posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 • integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania