Zoznam dôležitých www – stránok

Ministerstvo životného prostredia SR - www.minzp.sk

Národná rada SR - http://www.nrsr.sk/

Vláda SR - http://www.vlada.gov.sk/

Informačný portál o životnom prostredí - enviroportál - http://enviroportal.sk/

Slovenská inšpekcia životného prostrediaww.sizp.sk/                                                              

Slovenská obchodná inšpekcia - www.soi.sk

Slovenská agentúra životného prostredia - www.sazp.sk/                                                             

o   Register výrobcov elektrozariadení & kolektívnych organizácií
elektro.sazp.sk

o   Register výrobcov batérií a akumulátorov
http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/odpady-obaly/baterie-akumulatory/register-baterie-akumulatory/

o   Register povinných osôb & oprávnených organizácií
obaly.sazp.sk


Environmentálny fond - http://www.envirofond.sk/

Portál právnych predpisov Ministerstva spravodlivosti SR - https://lt.justice.gov.sk                                                

https://jaspi.justice.gov.sk

Štrukturálne fondy – Operačný program životné prostredie - www.opzp.sk

Elektronická zbierka zákonov - www.zbierka.sk/                                                         

Centrum pre chemické látky a prípravky SR - http://www.cchlp.sk/

Recyklačný fond - www.recfond.sk

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve - www.apoh.sk

Republiková únia recyklačného priemyslu - www.rurep.sk

Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie - www.slicpen.sk

Asocácia priemyselnej ekológie na Slovensku - www.aspek.sk

Spravodajský a informačný portál o odpadovom hospodárstve v Slovenskej republike - www.odpady-portal.sk

Informačný portál a interaktívny nástroj pre prácu s environmentálnou legislatívou - www.environet.sk

Orgány, inštitúcie a iné subjekty EÚ:

Európska komisia, DG Environment, odpady - ec.europa.eu/environment/waste

Európska komisia, DG Environment, elektroodpad - ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

Európska komisia, DG Eurostat, štatistické údaje o životnom prostredí
epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/introduction/

Rada EÚ
www.consilium.europa.eu/homepage.aspx?lang=sk

Európsky parlament (správy o revidovanej WEEE smernici)
www.europarl.europa.eu/activities/committees/committeesList.do?language=EN

Európska environmentálna agentúra
www.eea.europa.eu

Medzinárodná asociácia kompetentných orgánov EÚ pre implementáciu a vynútenie environmentálnej legislatívy
impel.eu

Európska legislatíva v oblasti životného prostredia
http://eur-lex.europa.eu/sk/legis/20080901/chap15.htm